Training Information Management System
Medicolegal

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

कार्य विवरण

१)  तालीम सामग्री विकास शाखा (Training Material Development Section)
• तालीम सामग्री विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानून तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• तालीम सामग्री विकास निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तालीमहरु तथा सीप विकास सम्बन्धि पाठ्यक्रम तथा सामग्री विकास गर्ने ।
• संघको संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रियस्तरका तालीम सामग्री विकासका लागि सहजीकरण गर्ने ।
• लागि सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम सामग्री विकास तथा परिमार्जन गर्ने ।
• अनुगमन तथा मुल्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनुसार तालीम सामग्री तथा पाठ्क्रमको परिमार्जन गर्ने ।
• प्रदेशस्तरका तालीम सामग्री तथा पाठ्यक्रम विकासका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने ।

२) सीप विकास शाखा (Skill Development Section)
• सीप विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानून तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• सीप विकास सम्बन्धि निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
• राष्ट्रस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रियस्तरका तालीम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।
• प्रदेशस्तरका तालीम एवम् सीप विकास कार्य सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
• स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी दूरशिक्षा प्याकेजहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने ।
• स्वास्थ्यकमीहरुको पेशागत वृत्तिविकासका कार्यहरु प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
• तालीम सम्बन्धि सूचना व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।

३) तालीम प्रत्यायन तथा नियमन शाखा (Training Accreditation and Regulation Section)
• तालीम प्रत्यायन तथा नियमन सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानून तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• तालीम प्रत्यायन तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एंव गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम सञ्चालन गर्ने निकायहरुको सञ्चालन अनुमति तथा नियमनको कार्य गर्ने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि सामग्री तथा तालीमको गुणस्तर नियन्त्रणका कार्यहरु गर्ने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम तथा सामग्री विकास तथा सञ्चालन गर्ने निकायहरुको प्रत्यायनको कार्य गर्ने ।

४) प्रशासन शाखा (Administration Section)
• केन्द्रका लागि आवश्यक खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने ।
• तालीम सम्बन्धि सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
• संघीयस्तरको तालीम सम्बन्धि वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा तथा प्रक्रिया कार्यान्वयमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
• केन्द्रका कर्मचारीहरुको हाजिर तथा विदा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
• केन्द्रका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गत दर्ता, चलानी सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
• केन्द्रका भवनको सुरक्षा, सरसफाई, बत्ती, पानी तथा टेलिफोनको प्रबन्ध लगायत आन्तरिक प्रशासनसम्बन्धि अन्य कार्य गर्ने ।
• केन्द्रमा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि व्यवस्था मिलाउने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने ।
• केन्द्रका कामका सिलसिलामा आईपर्ने अन्य प्रशासनीक कार्यहरु गर्ने ।
• केन्द्रस्तरमा कानूनी परामर्श प्रदान गर्ने ।
• केन्द्र र अन्तर्गतका कार्यालयका लागि आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गत अख्तियारी व्यवस्थापन तथा रकमान्तरण गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका शाखाहरुको बजेट निकासा गर्ने ।
• केन्द्रको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने
• केन्द्र अन्तर्गत बेरुजुको लगत राख्ने तथा बेरुजु फछ्यौट गर्ने ।
• केन्द्रको कार्य सञ्चालनको निकासा गर्ने ।
• केन्द्रको दैनिकी कार्य सञ्चालनको लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने ।
• केन्द्रको आर्थिक तथा आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धि मासिक तथा वार्षिक विवरण तयार गर्ने ।
• केन्द्रको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।