Training Information Management System
Medicolegal

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Training Accreditation and Regulation Section
(तालीम प्रत्यायन तथा नियमन

१. डिप्लोमा तालिम ईन बायोमेडिकल ईन्जीनियरिङ्ग (DBEE)
२. तालिमका बिभिन्न प्रशिक्षकहरुको रिभ्यु तथा रिफ्रेसर बैठक (गोष्ठि तथा कार्यशाला)
३. स्वास्थ्य सेवाका तालिम प्रत्यायन तथा नियमन निर्देशिका / प्रोटोकल तैयार गर्ने
४. Trainer पुल अपडेट गर्नका लागी तालिम साईटमा गई बिवरण तैयार गर्ने
    Q/I Tools preparation तथा revision गर्ने
५. SBA, FP, MLP लगायत अन्य तालिमको FEP कार्यक्रम गर्ने
६. स्वास्थ्य संबन्धि तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरुको संचालन अनुमति दिने, नबिकरण गर्ने  नियमन गर्ने आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाउने
७. स्वास्थ्य सम्बन्धि तालिम सामाग्री बिकास तथा सञ्चालन गर्ने निकायहरुको प्रत्यायन गर्ने र कार्यक्रमको समिक्षा बैठक गर्ने
८. बिभिन्न तालिमका तालिम सामाग्री तथा पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा बिकास गर्ने

Login Form

Important Publications

Current Events

NHTC Event Section
Click below to view our events.
Events List

Downloads

NHTC Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

National Health Training Center 
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4262161, 01-4255892
Email: info@nhtc.gov.np