कार्य विवरण

२) सीप विकास शाखा (Skill Development Section)
• सीप विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानून तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• सीप विकास सम्बन्धि निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
• राष्ट्रस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रियस्तरका तालीम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने ।
• स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।
• प्रदेशस्तरका तालीम एवम् सीप विकास कार्य सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
• स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी दूरशिक्षा प्याकेजहरु कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने ।
• स्वास्थ्यकमीहरुको पेशागत वृत्तिविकासका कार्यहरु प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
• तालीम सम्बन्धि सूचना व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।