Training Information Management System
Medicolegal

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

कार्य विवरण

४) प्रशासन शाखा (Administration Section)
• केन्द्रका लागि आवश्यक खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्ने ।
• तालीम सम्बन्धि सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
• संघीयस्तरको तालीम सम्बन्धि वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा तथा प्रक्रिया कार्यान्वयमा समन्वय तथा सहयोग गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने ।
• केन्द्रका कर्मचारीहरुको हाजिर तथा विदा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
• केन्द्रका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गत दर्ता, चलानी सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
• केन्द्रका भवनको सुरक्षा, सरसफाई, बत्ती, पानी तथा टेलिफोनको प्रबन्ध लगायत आन्तरिक प्रशासनसम्बन्धि अन्य कार्य गर्ने ।
• केन्द्रमा रहेका सरसामानहरुको रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि व्यवस्था मिलाउने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने ।
• केन्द्रका कामका सिलसिलामा आईपर्ने अन्य प्रशासनीक कार्यहरु गर्ने ।
• केन्द्रस्तरमा कानूनी परामर्श प्रदान गर्ने ।
• केन्द्र र अन्तर्गतका कार्यालयका लागि आर्थिक विवरण तयार गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गत अख्तियारी व्यवस्थापन तथा रकमान्तरण गर्ने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका शाखाहरुको बजेट निकासा गर्ने ।
• केन्द्रको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउने ।
• केन्द्र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने
• केन्द्र अन्तर्गत बेरुजुको लगत राख्ने तथा बेरुजु फछ्यौट गर्ने ।
• केन्द्रको कार्य सञ्चालनको निकासा गर्ने ।
• केन्द्रको दैनिकी कार्य सञ्चालनको लागि खर्च भएको रकम भुक्तानी दिने ।
• केन्द्रको आर्थिक तथा आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धि मासिक तथा वार्षिक विवरण तयार गर्ने ।
• केन्द्रको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित राय सल्लाह प्रदान गर्ने ।

Login Form

Important Publications

Current Events

NHTC Event Section
Click below to view our events.
Events List

Downloads

NHTC Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

National Health Training Center 
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4262161, 01-4255892
Email: info@nhtc.gov.np