Training Information Management System
Medicolegal

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

कार्य विवरण

१) तालीम सामग्री विकास शाखा (Training Material Development Section)
• तालीम सामग्री विकास सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति, रणनीति, कानून तयार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• तालीम सामग्री विकास निर्देशिका, प्रोटोकल तथा मापदण्ड एवं गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तालीमहरु तथा सीप विकास सम्बन्धि पाठ्यक्रम तथा सामग्री विकास गर्ने ।
• संघको संलग्नतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रियस्तरका तालीम सामग्री विकासका लागि सहजीकरण गर्ने ।
• लागि सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य सम्बन्धि तालीम सामग्री विकास तथा परिमार्जन गर्ने ।
• अनुगमन तथा मुल्यांकनका आधारमा आवश्यकता अनुसार तालीम सामग्री तथा पाठ्क्रमको परिमार्जन गर्ने ।
• प्रदेशस्तरका तालीम सामग्री तथा पाठ्यक्रम विकासका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने ।